ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลหน้าสตน  มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง ประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล สำหรับเทอม 2 ปีการศึกษา 2556 และเทอม 1 ปีการศึกษา 2557 ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อาหารกลาง วันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าสตน ซึ่งมีเด็กทั้งสิ้นจำนวน 82 คนๆละ 20.- บาท/วัน จากเดิม 205 วัน แก้ไขเป็นเวลา ๒๐3 วัน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 332,920.-บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  โดยอาหารต้องถูกหลักและมีประโยชน์ทางโภชนาการ มีสารอาหารครบ ๕ หมู่ ไม่มีสารปรุงแต่ง เช่น สี ผงชูรส สารกันบูด เป็นต้น และไม่เป็นอาหารรสจัด ในแต่ละวันจะต้องมีรายการอาหารดังนี้        

                                                ๑. ข้าวสวย และกับข้าวอย่างน้อย ๒ อย่าง ซึ่งประกอบด้วย ผักและเนื้อสัตว์

                        ๒. ผลไม้ตามฤดูกาล หรือ ขนมหวาน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 304 คน