ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล
  รายละเอียด :
ด้วยเทศบาลตำบลหน้าสตน  มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง ประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล สำหรับเทอม 2 ปีการศึกษา 2556 และเทอม 1 ปีการศึกษา 2557 ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อาหารกลาง วันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าสตน ซึ่งมีเด็กทั้งสิ้นจำนวน 82 คนๆละ 20.- บาท/วัน เป็นเวลา ๒๐5 วัน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 336,20๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยอาหารต้องถูกหลักและมีประโยชน์ทางโภชนาการ มีสารอาหารครบ ๕ หมู่ ไม่มีสารปรุงแต่ง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 293 คน